Vedtægter for Radikal Ungdom Odense

§ 1: Navn og formål

Stk. 1 Foreningens navn er Radikal Ungdom Odense (RUO). Foreningen hører hjemme i Odense Kommune, og dens virkefelt er Odense Kommune.

 

Stk. 2 Foreningen er tilsluttet landsorganisationen Radikal Ungdom (RU), men Radikal Ungdom Odense er økonomisk og politisk uafhængig af Radikal Ungdom.

 

Stk. 3 Foreningens formål er at samle unge om aktivt politisk arbejde med udgangspunkt i Radikal Ungdoms Politiske anskuelser, og gøre opmærksom på og tydeliggøre Radikal Ungdom Odenses meninger og holdninger over for andre politiske aktører og offentligheden i almindelighed. Samt dannelse af foreningens aktive medlemmer til deltagelse af dialog af politiske problemstillinger.

 

§ 2: Medlemskab

Stk. 1 Medlem kan enhver være som tilhører foreningens geografiske område, og som:

 1. skriftligt over for RU har erklæret sit medlemskab eller
 2. Ikke ønsker medlemskab af RU, men skriftligt over for RUO har erklæret sit medlemskab

Andre, som er interesserede i medlemskab af RUO, bosiddende udenfor RUO’s geografiske område kan angive medlemskab af RUO ved landsforeningen eller RUO.

Medlemmer kan ikke tilslutte sig andre partipolitiske ungdomsorganisationer eller politiske partier, heraf undtaget Radikale Venstre.

 

Stk. 2 Udmeldelse sker ved skriftlig henvendelse til RU (jf. stk.1 a) eller RUO (jf. stk. 1 b), eller hvis et medlem ikke via kontingentindbetaling i det senest afsluttede regnskabsår har bekræftet sit medlemskab.

 

Stk. 3 Et medlem kan indstilles til ekskludering af RU på en generalforsamling med et flertal på ¾ af de afgivne stemmer eller af en enstemmig bestyrelse, hvis medlemmet modarbejder foreningen og dens formål. Hvis RU’s hovedbestyrelse er enig, kan den vælge at suspendere det pågældende medlem. Den endelige stillingtagen til eksklusionen kan kun foretages af RU’s landsmøde.

 

Stk. 4 Hvis RU ekskluderer et medlem skal RUO på først kommende generalforsamling behandle eksklusionssagen for det pågældende medlem. Generalforsamlingen kan med ¾ af de afgivne stemmer konfirmere eksklusionen, hvorefter medlemmet ekskluderes af RUO. Såfremt eksklusionen ikke konfirmeres fortsætter medlemmet som medlem af RUO og betaler et kontingent svarende til lokalforeningsandelen af det i § 6 stk. 5 fastsatte kontingent.

 

Stk. 4 Et medlem kan ekskluderes af RUO på en generalforsamling med et flertal på ¾ af de afgivende stemmer, hvis medlemmet modarbejder foreningen og dens formål.

 

§ 3: Generalforsamlingen

Stk. 1 RUO’s øverste myndighed er den årlige generalforsamling (GF).

 

Stk. 2 GF afholdes i januar eller februar.

 

Stk. 3 GF indkaldes med mindst 21 dages varsel. Indkaldelse sker pr. brev eller e-mail til alle medlemmer med den foreslåede dagsorden vedlagt. Indkaldelse sker pr. e-mail såfremt medlemmet har opgivet en sådan.

 

Stk. 4 Adgang og taleret har ethvert medlem af RU og RUO. Stemmeret har enhver med fuldt medlemskab af RUO.

 

Stk. 5 Forslag vedrørende GF skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før GF’s afholdelse. Ændringsforslag til rettidigt stillede forslag kan dog stilles frem til behandlingen af det pågældende forslag.

 

Stk. 6 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende:

 1. valg af dirigent
 2. valg af referent
 3. godkendelse af dagsordenen
 4. formandens beretning til godkendelse
 5. økonomi:
 6. fremlæggelse af regnskab til godkendelse
 7. fremlæggelse af budget for indeværende regnskabsperiode
 8. fastsættelse af kontingent for indeværende foreningsår
 9. Behandling af indkomne forslag. Herunder indkomne forslag til vedtægtsændringer samt bestyrelsens forslag til det kommende års arbejdsprogram
 10. valg af bestyrelse:
  1. formand
  2. næstformand
  3. kasserer
  4. repræsentant i RU’s hovedbestyrelse. Hvis ingen er interesseret, varetages posten af formand eller næstformand
  5. op til 6 menige bestyrelsesmedlemmer
 11. valg af:
  1. Op til 2 kandidater til Odense byråd
  2. op til 2 repræsentanter i Odense Radikale Venstres (ORV) bestyrelse. Hvis ingen er interesseret, varetager formanden den ene plads, mens den anden plads står åben
  3. kritisk revisor samt en revisorsuppleant
  4. andre valg
  5. eventuelt

 

Stk. 7 Referat fra generalforsamlingen skal offentliggøres for ethvert medlem senest 6 uger efter generalforsamlingen.

 

 

§ 4: Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1 Ekstraordinær generalforsamling (EGF) indkaldes, når bestyrelsen eller mindst 1/6 af medlemmerne skriftlig udtrykker ønsker herom.

 

Stk. 2 EGF skal afholdes senest 1 måned efter, at en sådan begæring er tilgået bestyrelsen.

 

Stk. 3 Indkaldelse sker med mindst 15 dages varsel pr. brev eller e-mail til alle medlemmer med den foreslåede dagsorden vedlagt. Indkaldelse sker pr. e-mail såfremt medlemmet har opgivet en sådan.

 

§ 5: Bestyrelsen

Stk. 1 Foreningens daglige ledelse udøves af bestyrelsen, under ansvar for GF.

 

Stk. 2 Bestyrelsen består af op til 10 personer:

Formand

Næstformand

Kasserer

HB-medlem (eventuelt)

Op til 6 menige medlemmer

 

Stk. 3 Bestyrelsen afholder minimum 8 møder årligt, som indkaldes af formanden. Første møde skal finde sted senest 14 dage efter GF. På dette møde skal ansvars- og arbejdsfordelingen fordeles og føres til referat. Det er enten formand eller næstformand, som igennem året har ansvaret for, at referater fra aktiviteter sendes til RU.

 

Stk. 4 Bestyrelsesmøderne er åbne for ethvert medlem af RU og RUO. Dog kan mødet lukkes under personsager. Medlemmer, der er part i en sådan sag, har dog krav på at deltage under punktet. Tale- og forslagsret har ethvert medlem af RU. Stemmeret har bestyrelsesmedlemmerne. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, hvis mindst halvdelen af dens medlemmer er til stede.

 

Stk. 5 Formanden skal sørge for udsendelse af dagsorden senest en uge før bestyrelsesmøder.

 

Stk. 6 Mellem generalforsamlingerne er bestyrelsen myndighed for indsupplering af menige bestyrelsesmedlemmer samt repræsentanter til HB og ORV.

 

§ 6: Økonomi

Stk. 1 Regnskabsåret går fra 1. januar til 31. december.

 

Stk. 2 Regnskabet for det foregående år fremlægges til godkendelse på den ordinære GF. Herudover fremlægges et budget for indeværende regnskabsperiode til godkendelse af GF. Endvidere gøres der opmærksom på i indkaldelsen til GF, at regnskabet kan rekvireres på forhånd ved henvendelse til kassereren. En sådan rekvirering forpligter kassereren til at sende regnskab til den pågældende senest 8 dage før GF afholdes.

 

Stk. 3 Den kritiske revisor har til enhver tid adgang til foreningens regnskab og skal inden GF gennemgå og påtegne dette.

 

Stk. 4 Ved fremlæggelse af regnskabet på foreningens ordinære GF aflægger såvel kasserer som kritisk revisor mundtlig beretning, hvorefter regnskabet sættes til godkendelse.

 

Stk. 5 GF kan vælge mellem to former for kontingent. Enten følges model a), hvor minimum 50 % af det kontingent som RU’s landsmøde har vedtaget (den nærmere andel vedtages af landsmødet), går til lokalforeningen, eller b) GF fastsætter selv lokalforeningsandelen. Vælges model b), bliver det samlede kontingent det beløb som lokalforeningen selv fastsætter, plus en andel på 50 % eller mindre af det af landsmødet vedtagne kontingent. Det samlede kontingent til lokalforening og landsforening skal dog minimum være 75 kr.

 

Stk. 6 Kassereren har tegningsretten over foreningens økonomi. Formanden varetager den øvrige tegningsret.

 

§ 7: Afstemning og valg

Stk. 1 Stemmeret har kun medlemmer af RUO, der ifølge RU (jf. §2 stk. 1 a) eller RUO (jf. §2 stk. 1 b) har betalt kontingent. På bestyrelsesmøder er dog kun bestyrelsesmedlemmer stemmeberettigede.

 

Stk. 2 Afstemninger sker ved håndsoprækning, med mindre et stemmeberettiget medlem ønsker skriftlig afstemning. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

 

Stk. 3 Vedtægtsændringer kræver et flertal på ⅔ på en generalforsamling.

 

Stk. 4 Ved andre afstemninger kræves almindeligt flertal. Ved stemmelighed falder forslaget.

 

§ 8: Foreningens opløsning

Stk. 1 Foreningens opløsning kan kun ske på en generalforsamling med et flertal på ¾ af de afgivne stemmer. Yderligere kræves der endnu en generalforsamling tidligst 21 dage efter og senest 42 dage efter den første, hvor der igen kræves et flertal på ¾ af de afgivne stemmer, for at foreningen kan nedlægges.

 

Stk. 2 Ved opløsning skal foreningens midler overgå til Radikal Ungdom af, hvor de fastfryses til en eventuel senere oprettelse af en afdeling under Radikal Ungdom i Odense Kommune.

 

§ 9: Ikrafttræden

Stk. 1 Disse vedtægter træder i kraft straks efter vedtagelsen og erstatter alle tidligere vedtægter.

 

Således vedtaget på den ordinære generalforsamling i Odense den 19. januar 2018